Karya-karya Imam Syafi’i

Karya-karya Imam Syafi’i

SUDUT HUKUM | Karangan Imam Syafi’i sangat banyak, menurut imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwasiy bahwa Imam Syafi’i menyusun kitab sebanyak 113 buah, mulai…