Pengertian Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum

SUDUT HUKUM | Sistem, secara terminologi adalah keseluruhan bagian atau komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga sistem hukum…

Peristiwa Pidana

Peristiwa Pidana

SUDUT HUKUM | Peristiwa Pidana Adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana…

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana

SUDUT HUKUM | Tujuan hukum pidana ada dua macam: untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif) untuk mendidik orang yang…

Asas-asas Hukum Agraria

Asas-asas Hukum Agraria

SUDUT HUKUM | Asas-asas hukum agraria terdapat dalam Bab I UUPA yang memuat tentang asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok. Asas-asas tersebut adalah: Asas Kesatuan Asas ini…

Perngertian hukum Pidana

Perngertian hukum Pidana

SUDUT HUKUM | Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan…