Karya-karya Yusuf Qardhawi

SUDUT HUKUM | Pengabdiannya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Karya-karya Qardhawi dapat disebutkan di antaranya:

Bidang Fikih dan Ushul Fikih

 1. Al-Halal wal-Haram fil-Islam
 2. Fatawa Mu’ashirah juz 1
 3. Fatawa Mu’ashirah Juz 2
 4. Fatawa Muashirah Juz 3
 5. Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam
 6. Al-Ijtihad Fisy-Syari’ah al-Islamiyyah
 7. Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah
 8. Min Fiqhid-Daulah al-Islam
 9. Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir l
 10. Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub
 11. Awamil as-Sa’ah wal-Murunah fisy-Syari’ah al-Islamiyyah
 12. Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid
 13. Al-Ijtihad al-Mu’ashir bainal-Indhibath wal-Infirath
 14. Ziwaj al-Misyar
 15. Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid
 16. Al-Ghina’ wal-Musiqa fi Dhau’il- was-Sunnah

Bidang Ekonomi Islam

 1. Fiqhuz-Zakat (dua juz)
 2. Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam
 3. Bai’al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira’
 4. Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
 5. Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami

Bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah

 1. Ash-Shabru wal-‘IImu fil-Qur’an al-Kariem
 2. Al-‘Aqlu wal-‘lmu fil-Qur’an al-Kariem
 3. Kaifa Nata’amal Ma’al-Qur’an al-‘Azhiem?
 4. Kaifa Nata’amal Ma’as-Sunnah an-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah
 5. Tafsir Surat ar-Ra’d
 6. Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah
 7. Al-Muntaqa fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz)
 8. As-Sunnah Mashdar lil-Ma’rifah wal-Hadharah
 9. Nahwa Mausu’ah lil-Hadits an-Nabawi
 10. Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah

Bidang Akidah

 1. Al-Iman wal-Hayat
 2. Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara
 3. Al-Iman bil-Qadar
 4. Wujudullah
 5. Haqiqat at-Tauhid


Bidang Fikih Perilaku

 1. Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-‘Iimu
 2. An-Niyat wal-Ikhlash
 3. At-Tawakkul
 4. At-Taubat Ila Allah

Bidang Dakwah dan Tarbiyah

 1. Tsaqafat ad-Da’iyyah
 2. At-Tarbiyyah al-lslamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna
 3. Al-Ikhwan al-Muslimin 70 ‘Aaman fil al-Da’wah wa al-Tarbiyyah
 4. Ar-Rasul wal-‘lLmu
 5. Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad
 6. Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

 1. Ash-Shahwah al-lslamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf
 2. Ash-Shahwah al-lslamiyyah wa Humum al-Wathan al-‘Arabi wal-Islami
 3. Ash-Shahwah al-lslamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru’ wat-Tafarruq al- Madzmum
 4. Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya
 5. Ayna al-Khalal?
 6. Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah
 7. Al-Islam wal-‘Almaniyyah Wajhan bi Wajhin
 8. Fi Fiqh al-Awlawiyyat (FiqihPrioritas)
 9. Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah
 10. Malamih al-Mujtama’ al-Islami alladdzi Nunsyiduhi
 11. Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami
 12. Syari’at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin
 13. Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm
 14. Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir
 15. Al-Hulul al-Musrawridah wa Kayfa Janat ‘Ala Ummatina
 16. Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah
 17. Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhat al-‘ilmaniyyin wal-Mutagharribin
 18. A’da’ al-Hill al-Islami
 19. Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah
 20. Jailun-Nashr al-Mansyud
 21. An-Naas wa al-Haq
 22. Ummatuna bainal-Qarnayn

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

 1. Syumul al-Islam
 2. Al-Marji’iyyah al-‘Ulya fi al-Islam li al-Qur’an was-Sunnah
 3. Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru’aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa
 4. Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Dhau’Nushush al-Syari’ah wa Maqashidiha

Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

 1. Al-‘Ibadah fi al-Islam
 2. Al-Khashaish al-‘Ammah fi al-Islam
 3. Madkhal li Ma’rifat al-Islam
 4. Al-lslam Hadharat al-Ghad
 5. Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi juz 1
 6. Khuthab al-Syaikh al-Qaradliawi juz 2
 7. Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-‘Ashr
 8. Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq
 9. Qadhaya Mu’ashirah ‘Ala Bisath al-Bahts

Tentang Tokoh-Tokoh Islam

 1. Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi
 2. Asy-Syaikh al-Ghazali kama ‘Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn
 3. Nisaa’ Mu’minaat
 4. Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain
 5. ‘Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa’ al-Rasyidin

Bidang Sastra

 1. Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)
 2. Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)
 3. Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)
 4. ‘Alim wa Thagiyyah

Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

 1. Ad-Din fi ‘Ashr al-‘Ilmi
 2. Al-Islam wa al-Fann
 3. An-Niqaab lil-Mar’ah baina al-Qawl bi Bid’atihi wal-Qawl bi Wujubihi
 4. Markaz al-Mar’ah fil-Hayah al-lslamiyyah
 5. Fatawa lil-Mar’ah al-Muslimah
 6. Jarimah ar-Riddah wa ‘Uqububat al-Murtad fi Dhau’ al-Qur’an was-Sunnah
 7. Al-Aqlliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami
 8. Al-Mubasyyirat bi Intishar al-Islam
 9. Mustaqbal al-Ushuliyyah al-lslamiyyah
 10. Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim
 11. Al-Muslimun wal-‘Awlamah

Kaset-kaset Ceramah Syaikh Al-Qardhawi

 1. Limadza al-Islam
 2. Al-Islam alladzi Nad’u Ilaihi
 3. Wajib Asy-Syabab al-Muslim
 4. Muslimat al-Ghad
 5. Ash-Shaliwah al-Islamiyyah bainal-‘Amal wal-Mahadzir
 6. Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudihi fil-Islam
 7. Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu’ashir
 8. At-Tarbiyyah ‘inda al-Imam asy-Syathibi
 9. Al-Islam Kama Nu’minu Bihi
 10. Insan Suratal-‘Ashr
 11. As-Salam al-Mustahil bainal-‘Arab wa Israel
 12. Al-Islam wal-Muslimun wa ‘Ulum al-Mustaqbal ‘Ala A’tab al-Qarn al-Qadim
 13. Al-Muslimin wat-Takhalluf al-‘Ilmi
 14. Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat.

Kitab Al-Halal wal-Haram fil-Islam merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di
tempat yang terpisah.

Kitab Fatawa Mu’ashirah merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab Al-Ijtihad Fisy-Syari’ah al-Islamiyyah merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab Min Fiqhid-Daulah al-Islam berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang terpimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari’ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara nash dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fiqih realita.