Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

SUDUT HUKUM | Dari beberapa ahli yang mengemukan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, penulis mengemukakan pendapat dua ahli yang selama ini berkecimpung dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pendapat I.C Van der Vlies dan pendapat A. Hamid S. Attamimi.

Dalam bukunya yang berjudul Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgevig I.C. Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut, yaitu: asas-asas yang formal meliputi :asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat; asas perlumya pengaturan; asas dapat dilaksanakan; dan asas consensus. Sedangkan asas-asas yang material meliputi : asas terminologi dan sistematika yang benar; asas yang dapat di kenali; asas perlakuan yang samadalam hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut asasasas tersebut secara berurutan dapat disusun sebagai: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi; dan asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:
  • Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
  • Norma Fundamental negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
  • Asas-asas lainnya, yaitu:

  1. Asas-asas Negara Berdasarkan Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum
  2. Asas-asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga: Asas tujuan yang jelas; Asas perlunya pengaturan; Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; Asas dapatnya dilaksanakan; Asas dapatnya dikenali; Asas perlakuan yang sama dalam hukum; Asas kepastian hukum; dan Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formol dan asas material, maka A. Hamid S. Attamimi senderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam: Asas-asas formal, dengan perincian:Asas tujuan yang jelas; Asas perlunya pengaturan; Asas organ/lembaga yang tepat; Asas materi muatan yang tepat; Asas dapatnya dilaksanakan; dan Asas dapatnya dikenali. Kemudian Asas-asas material, dengan perincian: Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; Asas sesuai dengan hukum Dasar Negara; Asas sesuai dengan prinsipprinsip Negara Berdasar Atas Hukum; Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi.