Syarat Advokat

Untuk menjadi seorang advokat harus mengikuti serangkaian persyaratan baik administrasi maupun secara tes kemampuan. Adapun mengenai persyaratan administrasi yaitu sebagai berikut:
  1. Warga Negara Republik Indonesia
  2. Bertempat tinggal di Indonesia
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
  5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
  6. Lulus ujian yang iadakan oleh organisasi Advokat.
  7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun terus-menerus pada kantor Advokat
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  9. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.