Biografi Syekh Zakaria al-Anshari

SUDUT HUKUM | Nama beliau adalah Zainudin Abu Yahya Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria al-Anshari, dan Syekh Zakaria al-Anshari merupakan keturunan dari nasab al-Khuzraji. Syekh Zakaria al-Anshari dilahirkan di Sunaikah yaitu suatu desa yang terletak di negara Mesir pada tahun 824 H. Kemudian dia pergi ke Kairo menuju al-Azhar tahun 841 H, dan pindah dari Mesir ke Hijaz bersamaan pada saat beliau menjalankan haji tahun 850 H. Setelah menetap di Hijaz Syekh Zakaria al-Anshari berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Muhyiddin Abu as-Su’ud Yahya Bin Zakaria, Muhibbuddin Abu al-Futuh Muhammad Bin Zakaria, dan yang terakhir bernama Jamaluddin Yusuf Bin Zakaria, ia menjadi seorang Syekh yang alim dan sholeh serta banyak mengambil ilmu dari Ayahnya.

Para Guru Syekh Zakaria Al-Anshari

Syekh Zakaria al-Anshari banyak mengambil ilmu dari guru-guru beliau, disebutkan dalam kitab Al-Kawakib as-Sa’irah bahwa guru Syekh Zakaria al-Anshari lebih dari 150 guru. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari adalah al-Qur’an dengan berbagai macam bacaannya, ilmu ‘aqidah, tafsir, fiqih, ushul, hadist, nahwu, shorof, balaghah, dan juga ilmu hisab ataupun al-Jabar. Bahkan beliau juga mempelajari ilmu kedokteran dari gurunya yang bernama Syarafuddin Bin al-Khassyab. Adapun guru-gurunya yang masyhur antara lain:

 1. Muhammad Bin ar-Rabi’ dan al-Burhan al-Faqusi al-Bulaisi. Mereka adalah guru yang mengajarkan al-Qur’an kepada Syekh Zakaria al-Anshari sampai menghafalnya.
 2. Imam Zainuddin Abu an-Na’im Ridhwan Bin Muhammad al-‘Uqbi as-Syafi’I, beliau mengajarkan Qira’at Sab’ah, kitab musnad Imam Syafi’I, Shahih Muslim, Sunan Nasa’I dan lainnya.
 3. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengajarkan ilmu fiqih, hadist dan ushul.
 4. Syihabuddin Abu al-‘Abbas, adalah guru di bidang ilmu faraidh, hisab dan falak serta al-Jabar dan al-Miqat.
 5. Syamsyuddin Muhammad Bin Ali, guru beliau di bidang ilmu balaghah serta kitab Shahih Bukhari.
 6. As-Subki Musa Bin Ahmad dan Syamsyuddin Muhammad Bin Ismail. Syekh Zakaria membaca seluruh ilmu fiqh kepada beliau.
 7. Abu al-Abbas Ahmad Bin Ali al-Intikawi, Abu al-fatah Muhammad Bin Ahmad al-Ghazi, Abu Hafsah Umar Bin Ali, Ahmad Bin Ali ad-Dimyathi, Abu al-Farah Abdurrahman Bin Ali at-Tamimi, dan Syekh Muhammad Bin Umar al-Wasithi al-Ghamri. Mereka semua adalah guru beliau di bidang tashawwuf.

Murid-murid Syekh Zakariya al-Anshari


Sama halnya dengan guru-guru beliau, murid-murid beliau juga tidak terhitung banyaknya. Mereka menyebar di berbagai daerah seperti Hijaz, Syam dan kota lainnya. Syekh Zakaria al-Anshari adalah orang yang pandai dalam berbagai ilmu syariat dan ilmu alat, seperti hadist, tafsir, fiqih, ushul, bahasa arab, sastra, dan ilmu logika. Maka wajar jika banyak murid yang mendatanginya untuk mengabdi dan menuntut ilmu. Diantara murid-muridnya yang masyhur ialah:

 1. Abdul Wahhab Bin Ahmad (wafat tahun 973 H)
 2. Nuruddin al-Mahalli
 3. Shihabuddin ‘Umairah al-Burusli
 4. Badruddin al-‘Ala’i
 5. Syamsyuddin ar-Ramli
 6. Syihabuddin ar-Ramli
 7. Ibnu Hajar al-Haitami (wafat tahun 974 H)
 8. Al-Khatib asy-Syarbini (wafat tahun 977 H)
 9. Badruddin al-Ghazzi
 10. Muhammad Bin Ahmad al-Hashkafi (wafat tahun 971 H)
 11. Badruddin Hasan Bin Muhammad ash-Shafadi.

Karya-karya Syekh Zakaria al-Anshari


Syekh Zakariaal-Anshari pada masa hidupnya banyak mengarang berbagai kitab, baik itu kitab karangannya sendiri ataupun berupa syarah penjelansan dari kitab yang lain. Diantara kitab-kitab karangan Syekh Zakaria al-Anshari adalah kitab Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj ath-Thullab. Adapun kitab karangan beliau yang tercantum dalam kitab Hudud al-Aniqah Wa at-Ta’rifat ad-Daqiqah berjumlah 74 kitab, akan tetapi penulis akan mencantumkan beberapa dari kitab karangannya sebagai berikut:

 1. Ihkam ad-Dalalah ‘Ala Tahrir Syarh ar-Risalah
 2. Al-Adab
 3. Al-Adab Fi Ta’rif al-Arb
 4. Adab al-Qadhi ‘Ala Mazhab asy-Syafi’i
 5. Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh ath-Thalib
 6. As’ilah Haul Ayat Min al-Qur’an
 7. Al-Adhwa’ al-Bahjah Fi Ibraz Daqa’iq al-Munfarijah
 8. Al-I’lam Bi Ahadist al-Ahkam
 9. Al-I’lam Wa al-Ihtiman Li Jam’I Fatawa Syaikh al-Islam
 10. Aqsha al-Ma’ani Fi Ilm al-Bayan Wa al-Badi’ Wa al-Ma’ani
 11. Bulugh al-Arb Bi Syarh Syudzur adz-Dzahab
 12. Bahjah al-Hawi
 13. Tuhfat al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari
 14. Syarh Shahih Muslim
 15. Syarh Mukhtashar al-Muzani
 16. Ghayah al-Wushul Ila Lubb al-Ushul
 17. Nihayah al-Hidayah Fi Syarh al-Kifayah


Rujukan:


Mazin al-Mubarak, al-Hudud al-Aniqah wa at-Ta’ritaf ad-Daqiqah Lil Qadhi Syekh Zakaria, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 9.