Biografi Syaikh Ibrahim Al-Bajuri

SUDUT HUKUM | Nama lengkap Syaikh al-Bajuri adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Ia dilahirkan di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah Mesir, pada 1198 H atau 1783 M. Karena orang tuanya merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh, maka sejak kecil ia berada di kalangan orang shaleh.


Pada 1212 H, ia pergi ke Al-Azhar untuk menimba ilmu kepada para syeikh. Namun, pada 1213 H atau 1798 M Prancis menduduki Mesir, sehingga membuat ia harus keluar dari Al-Azhar. Pasca keluar dari Al-Azhar, ia tinggal di Jizah selama beberapa tahun. Setelah Prancis meninggalkan Mesir pada 1216 H atau 1801 M, ia kembali ke Al-Azhar untuk menimba ilmu. Di antara guru-guru al-Bajuri adalah pertama, Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Mesir. Pada masa itu pula, seluruh ulama mesir mengambil ijazah dan sanad darinya. Karena kelebihannya itu, Syaikh al-Bajuri juga mendapat ijazah dari seluruh yang ada dalam kitab tsabatnya.


Kedua, Al-Allamah Abdullah al-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim serta terkenal di Mesir dan di dunia Islam. Sebab, mengarang kitab yang banyak, maka ia menjadi pemimpin Al-Azhar, dan menjadi Syaikh Al-Azhar (kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar). Di antara karangan beliau yang paling terkenal dan digunakan rujukan di beberapa Pesantren adalah Hasyiyah Syarqawi `ala Tahrir, Hasyiyah Syarqawi `ala Hudhudi, dan Hasyiyah `ala Hikam. Ketiga, Syaikh Daud al-Qal`i yang merupakan ulama yang bijak dan arif.

Biografi Syaikh Ibrahim Al-Bajuri
Keempat, Syaikh Muhammad al-Fadhali yang merupakan seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Kelima, Syaikh al-Hasan al-Quwisni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat, sehingga mendapat tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikh al-Azhar pada masanya. Beliau memiliki semangat yang besar dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi sampai malam hanya untuk mengajar para santri dan menulis kitab. Setelah itu, beliau menyempatkan dirinya untuk membaca al-Qur’an dengan suara yang merdu, sehingga membuat orang berdatangan untuk mendengarkan.


Karya-karya Imam Ibrahim Al-Bajuri

Karena jerih payahnya dalam menimba ilmu, maka tidak heran jika al-Bajuri menghasilkan beberapa karya yang bernilai pada usia yang masih muda. Di antara karya-karyanya adalah:

 1. Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan ulasan dan penjelasan makna “La Ilaha Illa Allah”. Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ia karang, tepat pada usia dua puluh empat tahun.
 2. Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini diselesaikan pada 1223 H.
 3. Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai dikarang pada 1224 H.
 4. Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 H.
 5. Hasyiyah `Ala Mukhtasar as-Sanusi (ummul Barahain), selesai pada 1225 H.
 6. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq, selesai pada 1227 H.
 7. Hasyiah `ala Matn Sulamah fi al-Mantiq
 8. Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah
 9. Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani, selesai pada 1234 H.
 10. Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al- Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada 1236 H.
 11. Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada 1238 H.
 12. Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada 1258 H. Kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di Al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.
 13. Fath al-Qaril al-Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid, selesai pada 1222 H.
 14. Manh al-Fattah `ala Dhau’ al-Mishbah fi an-Nikah
 15. Hasyiah `ala Manhaj, yang tidak sempat ia sempurnakan.
 16. Hasyiah `ala Mawahib Laduniyah `ala Syamail Muhammadiyah Imam Turmudzi
 17. Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami
 18. Ta`liqat `ala tafsir al-Kasyaf
 19. Hasyiah `ala Qashidah Burdah
 20. Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin Zuhair
 21. Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan
 22. Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif
 23. Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshilu bihi Islam wal Iman
 24. Hasyiah `ala Maulid ad-Dardir
 25. Risalah fi ilmi Tauhid yang disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau Tijan ad-dadari.
 26. Hasyiah `ala Qashidah Burdah li al-Bushiry dan lain-lain.

Menjadi Grand Syeikh Al-Azhar

Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya, pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif. Dengan tekun dan keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-Azhar ke Sembilan belas (19) menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah meninggal pada 1263 H atau 1847 M. Pada saat itu pula, pemimpin Mesir Abbas I beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau.

Di zaman pemerintahan Said Pasha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri jatuh sakit, sehingga ia kerepotan mengurus al-Azhar. Kemudian ia mewakilkan urusan administrasi al-Azhar kepada empat orang, yaitu Syeikh Ahmad al-Adawi, Syaikh Ismail al-Halabi, Syaikh Khalifah al-Fasyni, dan Syaikh Musthafa al-Shawi. Empat orang syaikh tersebut kemudian mengangkat seorang ketua, yaitu Syaikh Musthafa al-Arusi.


Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah swt. dengan tenang dan ridha. Tepatnya pada 28 Dzulqa`dah, 1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk menshalatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri yang bertempat di Masjid Al-Azhar al-Syarif dan di kuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin.


Pemegang teguh Aqidah Asy’ariyyah

Pada masa hidup Syaikh Bajuri, mazhab Asy`ariyyah berkembang pesat. Tidak berbeda dengan masa pemerintahan Mamalik yang menebarkan Manhaj Asy`ariyyah. Begitu juga pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik.


Mazhab Asy’ariyyah merupakan mazhab Ahlussunnah yang berkembang dari negeri barat di daerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeda dari mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bagian timur negeri Hijaz, tetapi mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab. Sebab, akidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab Ahlusunnah Wa al-Jama`ah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang bermanhaj Asy’ariyyah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis. Namun, mazhab Wahabi ketika itu belum bisa berkembang disebabkan kekhalifahan Utsmaniyah yang menjaga mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah al- Asy’ariyyah.

Rujukan:

 • Khairuddiin Az-Zarkalii, Al-a’lam Qamus Tarajim, Dar al-‘ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002.