Kitab-kitab Utama Rujukan Mazhab Hanbali

Sudut Hukum | Kitab Utama Rujukan Mazhab Hanbali
Kitab mazhab Al-Hanabilah cukup banyak, di antaranya yang paling terkenal adalah kitab-kitab berikut :
1. Al-Adab Asy-Syar’iyah
Kitab Al-Adab Asy-Syar’iyah ditulis oleh Ibnu Muflih.
2. Al-Furu’
suduthukum.com/
Kitab karya Ibnu Muflih yang lain adalah Al-furu’.
3. Kasysyaf Al-Qinna’ ‘an Matnil Iqna’
Kitab Kasysyaf Al-Qinna’ ‘an Matnil Iqna’ adalah karya Al-buhuti.
4. Syarah Muntahal Iradat
Kitab Al-Buhuty yang lain adalah Syarah Muntahal Iradah.
5. Al-Muqni’
Kitab Al-Muqni’ ditulis oleh Ibnu Qudamah
6. Al-Mughni fi Ushul Al-Fiqhi
Kitab karya Ibnu Qudamah yang lain adalah Al-Mughni fi Ushul Al-Fiqhi.
7. Al-Muhalla
Kitab Al-Muhalla ditulis oleh Ibnu Hazm
8. Al-Inshaf
Kitab Al-Inshaf ditulis oleh Al-Mardawi
9. Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha
Kitab Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha ditulis oleh Ar-Ruhaibani.