Ulama Hadis: Al-Zahabi. (673-748 H)

SUDUT HUKUM | Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama salah seorang yang beliau akui sebagai guru beliau ini dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Hafizh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Qaimaaz al-Zahaby. Beliau lahir pada tahun 673 H. Beliau hidup semasa dengan Imam al-Subki, ayah dari Ibnu al-Subki pengarang kitab Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra dan pernah berguru pada Syeikh Islam Daqiq al-‘Id, seorang tokoh ulama terkenal bermazhab Syafi’i. Untuk menggambar kebesaran al-Zahabi dalam ilmu hadits, pengarang Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra mengatakan:

“Pada zaman ku ada empat hafizh (ahli hadits), yakni al-Mizzi, al-Birzali, al-Zahabi dan Syeikh al-Imam al-Walid (Imam al-Subki), tidak ada yang kelima pada zaman mereka.”


Beliau pernah menimba ilmu antara lain di Damsyiq, Ba’labaka, Mesir (di Mesir beliau bertemu dengan Daqiq al-‘Id), Makkah, Halab, Nabulus, dan Iskandariyah.

Diantara karya beliau:

  1. Al-Tarikh al-Kabir
  2. Al-Tarikh al-Ausath
  3. Al-Tarikh al-Shaghir
  4. Al-Nubalaa
  5. Mukhtashar Tahzib al-Kamal
  6. Al-Kasyif
  7. Al-Mizan fi al-Dhu’afa
  8. Mukhtashar Sunan al-Baihaqi
  9. Dan lain-lain[1]


Al-Asnawi (w. 772 H) juga telah memasukkan nama al-Zahabi dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah. Dalam kitab ini disebutkan al-Zahabi lahir di Damsyiq pada tahun 673 H dan wafat di negeri kelahiran beliau pada malam Senin pada Tanggal 3 Zulqaidah Tahun 748 H.[2]

___________
[1] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. IX, Hal. 100-104
[2] Al-Asnawi, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 273-274