Riwayat Hidup dan Karya-karya Al-Jashash

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Razi, yang terkenal dengan sebutan Al-Jashash.1 AL-Jashash adalah seorang ahli tafsir dan ahli ushul fikih ternama yang terkenal dengan panggilan Al- Jashash (penjual kapur rumah). Ia disebut demikian, karena dalam mencari nafkah hidup ia bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah.2 Ia lahir di Baghdad tahun 305 H.di masanya ia adalah imam pengikut madzhab Hanafi, dan kepadanya pula akhir pegangan para sahabatnya. Dia berguru kepada Abu sahal Al-Zujaj, Abu Al-Hasan Al-Harakhi, dan kepada orang alim fikih lainnya pada saat itu. Proses belajarnya menetap di baghdad, dan perjalanan mencari ilmunyapun berakhir di sana.
Al-Jashash berguru tentang Zuhud kepada Al-karakhi dan mengambil kemanfaatnya, saat jashash mencapai maqam Zuhud, di minta untuk menjadi seorang penghulu (qadli), tapi ia tolak. Dan ketika di minta lagi ia tetap tidak menerima.3
Al-jashash adalah salah seorang Imam fikih Hanafi pada abad ke 14 H, dan kitabnya Ahkam Al-Quran dipandang sebagai kitab fikih terpenting, terutama bagi pengikut mazhab Hanafi. Al-Jashash terlalu fanatik buta terhadap mazhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksa-maksakan penafsiran ayat dan penakwilannya, guna mendukung mazhabnya, ia sangat ekstrim dalam menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya dan bahkan berlebih-lebihan dalam menta’wilkan sehingga menyebabkan pembaca tidak suka meneruskan bacaannya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan mazhab lain sangat pedas.4
Disamping kegiatan belajar mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah menuliskan karya-karyanya dalam bentuk buku atau kitab, diantaranya adalah:
1. Ushul Al-Jashash
2. Tafsir Ahkam Al-Qur’an
3. Syarah Mukhtashar Al-Karkhi
4. Syarah Mukhtashar Al-Tahawi
5. Syarah jami’ Al-Saghir Wa Al-Jami’ Al-Kabir
6. Syarah Asma’ Al-Husna
7. Jawab Al-Massa’il.5
Berdasarkan sekian karyanya yang ada, Al-jashash tergolong seorang ulama pilihan yang alim. Banyak ulama lain yang mengembalikan permasalahannya yang berkaitan dengan mazhab Hanafi kepadanya berdasarkan bukti dan dalil yang ada. Al-Jashash wafat tahun 370 H.6
________
1. Muhammad Husain Al Zahabi, Al Tafsir wa Al Mufassiruun, Daar Al Maktabah Al Harisah, Mesir, 1976, hlm. 485
2 . Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 485
3. Muhammad Husain Al Zahabi, op. cit., hlm. 485
4. Manna’ Khalil Al-Qattan, Mabahits fi Ulum Al-Qur’an, Terj. Mudzakir, Studi Ilmu- Ilmu Qur’an, Litera Antara Nusa, Jakarta, 2000, Cet.V, hlm. 518
5. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayahtullah, op.cit., hlm 486
6 Muhammad Husain Al-Zahabi, op.cit., hlm. 439