Pengertian Fardhu

Sudut Hukum | Fardhu ialah suatu yang dituntut oleh syara’ supaya dikerjakan, dan tuntutan itu adalah tuntutan yang pasti berdasarkan dalil qad’i yang tidak ada kesamaran lagi. contohnya adalah rukun Islam yang lima. termasuk juga perkara yang tuntutannya ditetapkan dengan sunnah yang mutawatir atau sunnah yang masyhur seperti membaca Al-Quran dalam shalat.

begitu juga perkara yang ditetapkan dengan ijma’ seperti pengharaman jual beli empat jenis makanan yang ditugar dengan sesama jenis dengan cara tangguhan.

hukumnya adalah ketetapan itu harus dilakukan dan orang yang melakukannya diberikan pahalasedangkan yang tidak melakukannya akan diberikan siksa, dan orang yang mengingkarinya adalah kafir.

dikutip dari kikab fiqh islami wa adillatuhu.