Fiqh Pada Masa Khalifah

Oleh : Muhammad Kamal S.Th

BAB I
PENDAHULUAN

Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khilafah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, dinamakan khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah Ibn Al-Abbas.Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 H ( 750 M) s.d 656 H (1258 M). [1]Kekuasaan Daulah Abbasiyah pernah diterapkan selama 2 kali.

Masa Daulah Abbasiyah ke-1 dipusatkan di Irak selama 508 tahun ( 132-656 H / 750-1258 M ) . Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pemimpin pertamanya Abu Abbas As Safa. Pada masa ini, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat sekaligus berhasil menjadikannya sebagai pusat berkembangnya ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan yang alainnya.

Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam suatu karyatulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi’. Abu Abbas Abdullah Assaffah pendiri dinasti Abbasiyah berhasil menumbangkan kekuasaan Umayyah karenabantuan dan dukungan tokoh-tokoh dan panglima pasukan berkembangsaanPersia. Oleh karenanya dalam pemerintahab Abbasiyah orang-orang Persiamenduduki jabatan penting, baik sipil maupun angkatan bersenjata.[2]

BAB II
PEMBAHASAN

A. Kaitan Antara Kekhalifahan dengan Pengambangan Fiqih

Pada masa Dinasti Abbasiyah umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual, seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, tidak lama setelah dinasti itu berdiri. Kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, al-Mahdi (775-785 M), dan kesembilan, al-Wathiq (842-847 M), lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan al-Makmun (813-833 M), anaknya terutama, karena dua khalifah yang hebat itulah Dinasti Abbasiyah memiliki kesan dalam ingatan publik, dan menjadi dinasti hebat dalam sejarah Islam dan diidentikkan dengan istilah “the golden age of Islam”.[3]


Dinasti Abbasyiyah dipusatkan di Mesir selama 256 tahun ( 699-1432 H / 1299-1924 M ). Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasannya pada masa khalifah Harrun Ar Rasyid ( 768-809 M ). Setelah Harun Ar Raasyid meninggal kemudian diganti oleh Al Makmun yang pada masanya , penerjemahan buku buku asing digalakkan dan banyak mendirikan sekolah sekolah diantaranya Baitul Hikmal di Baghdad dan Irak yang bertugas mengkaji penemuan penemuan dalam berbagai disiplin ilmu serta menterjemahkan kitab kitab berbahasa asing. Sedangkan lembaga pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu :
1. Maktab/ Kuttab dan Masjid
Yang beerisi lembaga bacaan, hitungan, tulisan, serta tempat para pemuda belajar dasar dasar ilmuan agama
2. Tingakatan Pendalaman
Yaitu bagi para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya.
Masa Abbasyiyah adalah masanya islam berkembang dengan sangat pesat baik dalam hal perluasan wilayah juga dalam hal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan masa abbasyiyah berkembang dengan sangat pesat salahsatu factor tersebut adalah adanya terjemahan buku dari barat khususnya yunani kedalam bahasa arab, sehingga umat islam pada masa itu dihadapi dalam berbagai hal segi kehidupan khususnya dalam hal hukum islam. Para pakar ilmu islam khususnya para yurispudensi tidak tinggal diam, disinilah mereka menggunakan tenaga mereka untuk menkontektualkannya.

Di bawah pemerintahan Abbasiyah dunia IlmuPengetahuan mengalami masa keemasan khususnya dalam 200 tahun pertama darilima ratus tahun kekuasaan dinasti. Pada masa itu pulalah tersusun buku-bukukumpulan Hadits, khususnya Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam mazhab-mazhab bermunculan dan empat darinya masih tetap.

Mazhab-mazhab masa khalifah Abbasyiyah tetap berkembang, pelestarian mazhab tidak lepas dari peran pemerintah atau dinasti yang ada. Mazhab Hanafi berkembang atas jasa Abu Yusuf yang diangkat menjadi hakim oleh dinasti Bani Abbas, mazhab Malik berkembang atas jasa Yahya bin Yahya yang diangkat menjadi hakim oleh penguasa di Andalusia-di Afrika, Mu’iz Badis. Ia mewajibkan seluruh penduduknya mengikuti mazhab Malik. Mazhab Syafi’i menjadi besar setelah Shalahuddin al-Ayubi berkuasa di Mesir, dan mazhab Hanbali berkembang setelah al-Mutawaakil (Dinasti Bani Abbas) tidak mengangkat hakim kecuali atas persetujuan Imam Ahmad bin Hanbal.[4]

Mazhab Malik berkembang atas dukungan al-Mansur di Khilafah Timur dan Yahya bin Yahya ketika diangkat menjadi qadli oleh para penguasa Andalusia. Dinasti Abbasyiyah sangat berjasa dalam pengembangan mazhab Hanafi, Dinansti Fatimiyyah sangat berjasa atas berkembangnya mazhab Ismailliyah, Dinasti Umayyah di Andalusia sangat berjasa terhadap berkembangnya mazhab Maliki, Dinasti Ayyubiyah di Mesir berjasa dalam melestarikan mazhab Syafi’i, dan Dinasti Su’udiyyah di Saudi Arabiya berkembang dalam melestarikan mazhab Hambali.

Perhatian para khalifah terhadap Fuqaha’ juga disalurkan kepada anak-anak mereka yang diistana untuk sama-sama mengikuti pelajaran agama. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibini dalam kitabnya As-Siyar mengatakan, Khalifah Ar-Rasyid menyuruh anak-anaknya untuk mendengarkan pelajarannya. Disini dapat kita lihat bahwa perhatian apara khalifah tempo dulu sangat dampak pengaruhnya terhadap ilmu khususnya tentang keagamaan pada zaman sekarang ini. [5]

Khalifah Harun Ar-Rayid sangatlah berjasa terhadap agama Islam disamping para Khalifah-khalifah yang tidak kalah menariknya, seperti Umar bin Abdul Aziz, Shalahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-fatih dan lain-lain. Harun Ar-rayid meminta kepada Imam Malik seorang Ahli Fiqih dan juga Hadis pada masanya untuk membukukan (Tadwin) kitab hadis yaitu al-Muwatha’ yang selesai dibukukan pada masa Khalifah Al-Ma’mun.[6] Berkembangnya ilmu fiqih selain perhatian para khalifah juga dikarenakan semangat para ulama untuk mengembangkan mazhab itu sendiri sehingga sampailah para penganut mazhab sampai sekarang ini.

Era pemerintahan Harun, yang dilanjutkan oleh Ma’mun Ar-Rasyid, dikenal sebagai masa keemasan Islam(The Golden Age of Islam), di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia.
Di masa pemerintahannya beliau :
· Mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat.
· Membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai eufrat dan tigris dengan bangunan-bangunan megah.
· Membangun tempat-tempat peribadatan.
· Membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan.
· Mendirikan Baitul Hikmah, sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian.
· Membangun majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, mesjid-mesjid, dan istana.

Khalifah dinasti Abbasyiyah sangat memberikan perhatian kepada fiqh. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek dibawah ini:
1. Semua undang-undang bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah, terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.
2. Memberikan perhatian terhadap As-Sunnah dan mengumpulkan hadis, ditulis dan dibukukan seperti Musnad Imam Ahmad, Shahih Al-Bukhari, dan yang lainnya.
3. Para khalifah sangat dekat dan memuliakan ulama, memberi mereka kafalah (bantuan) dan menyeru para pemimpin negeri untuk menjadikan mereka rujukan dalam menentukan hukum.
4. Permintaan para khalifah kepada Fuqaha’ meletakkan aturan perundang-undangan Islam dalam mengatur urusan negara. Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk menggali hukum tentang peraturan keuangan negara dan sistem distribusinya.[7]
Masa Abbasyiyah pembangunan menjadi pesat, isalam semakin tersebar, ekonomi isalam dan sosial semakin bertambah, sehingga muncul perdebatan fikih dengan berdirinya empat mazhab, munculnya tradisi taklid , melemahnya semangat ijtihad, dan perbedaan hukum para hakim.[8]
B. Hubungan Keagamaan antara Fiqih, Tasawuf dan Thariqat
Pada masa Abbasiyah, ilmu tasawuf merupakan salah satu ilmu yangberkembang dan matang, di mana esensi ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia dan bersunyi diri dari beribadah.[9] Ilmu Tasawuf berkembang pesat terutama pada masa Abbasiyah II dan seterusnya. Diantara tokoh tasawuf yang terkenal adalah al-Qusayiri (w 456 H), Syahabuddin (w. 632 H), Imam al-Ghazali (w. 502 H), dan lain-lain[10]
Beberapa tokoh Pada masa Abbasiyah di antaranya hadir Dzu al-Nun al-Mishri,ia dilahirkan di Mesir pada tahun 190-an Hijriah, dikenal sebagai pengkritik prilaku ahlihadis-Ulama fiqh, Hadis, dan teologi- yang dinilai mempunyai perselingkuhan denganduniawi, sebuah kritikan yang membuat paraAhlu al-Hadist kebakaran jenggot dan mulai menyebut al-Mishri sebagai Zindiq, pada tingkat penolakan yang kuat oleh ahlu al-hadist membuat ia memutuskan untuk pergi ke Baghdad yang aat itu dipimpin oleh khalifah al-Mutawakkil, setelah ia diterima oleh khalifah dan dikenal dalam lingkungan istana, pihak Mesir pun menjadi segan kepadanya, al-Mishri dikenal sebagai orang pertama yang mengenalkan maqamat dalam dunia sufi dan telah dikenal sebagai sufi yang dikenal luasoleh para peneliti tasawuf. Pemikirannya menjadi permulaan sistematisasi perjalanan ruhani seorang sufi. Ia meninggal pada tahun 245 H di Qurafah Shugra dekat Mesir. Secara umum para sufi memandang bahwa Dzu al-Nun al-Misri adalah sumber ajaran-ajaran mereka, dan memasukannya ke dalam Wali Qutub utama.[11]
Dalam kitab al_Mihan karangan As-Sulami disebutkan, bahwa Dzun-Nun adalah orang yang pertama kali membincangkan tentang tingkatan Ahwal (Kondisi Rohani). Abdullah bin Abdul Malik (Murid Kenamaan Imam Malik) tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Dzun-Nun. Abdul Malik menuduh Dzunun-Nun sebagai zindiq. Ketiak dihadapkan kepada Mutawakkil, maka Mutawakkil sangat senang dan membuatnya menaruh rasa hormat yang sedemikian tinggi.[12]
Pasca al-Bishtami, al- Junaid pada 297 H/909 M hadir dengan mencoba mengkompromikan tasawuf dengan syariat, hal ini ia lakukan setelah melihat banyaknya pro-kontra antara sufi dan ahlual-hadits.[13] dimasanya, lagi pula al-Junaid jugamempunyai basic sebagai seorang ahli hadis dan fiqh. Dengan apa yang dilakukannya, al-Junaid berharap kalangan ortodoksi Islam tidak menghakimi kaum tasawuf sebagai kaumyang sesat. Dan rupanya al-Junaid berhasil, minimal ia telah mengubah cara pandangkalangan ortodoksi terhadap tasawuf. Tampil bersama dengan al-Junaid, al-Kharraj (277H) yang juga menelurkan karya-karya kompromistis antara ortodoksi Islam dan tasawuf.

C. Prinsip atau bentuk peradilan
Pada masa Abbasyiyah, hakim mengalami berbagai perkembangan. Mereka memrintah atas nama agama dan inilah menjadi pedoman bagi meraka. Secara umum empat mazhab tersebut yang menjadi sumber putusan hakim dari mulai Dinasti Abbasiyah sampai dengan sekarang ini. Dan oleh karena itu, masa Abbasiyah ini dikenal dalam sejarah sebagai masa Imam-Imam Mazhab dan pada masa ini pula disusun ilmu Ushul Fiqh untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari al-Qurâan dan al-Sunnah.
Di antara perubahan- perubahan yang lahir pada masa ini adalah:
1. Lemahnya ijtihad hakim dalam menetapkan hukum lantaran telah berkembang mazhab. Hakim pada masa ini memerintah sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasanya. Misalnya di Iraq hakim memutuskan perkara dengan mazhab Hanafi karena mazhab tersebut lahir di Iraq, Di Syam hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab di daerah tersebut yaitu mazhab Maliki sedangkan di Mesir seorang hakim memutuskan sesuai dengan mazhab Syafi’i. Namun apabila orang yang berpekara tidak menganut menganut mazhabyang sesuai dengan mazhab hakim, maka hakim tersebut menyerahkan orang yang berpekara tersebut kepada hakim yang sesuai dengan mazhabnya.
2. Para hakim memutuskan perkara di bawah kekuasaan pemerintah. Pada masa Abbasyiyah seorang hakim memutuskan perkara hukum sesusuai dengan keingin penguasa. Oleh karena itu banyak ulama fuqaha’ yang menolak jabatan yang diajukan oleh para penguasa. Kekacauna dalam bidang hukum dan tidak adanya satu pedoman yang harus dipegang oleh para hakim sehingga mendorong Abdullah bin Muqaffa’ (seorang Muslim Iran yang pernah menjadi sekretaris negara, w. 756M ) menulis risalah yang disampaikan kepada Abu Ja’far Al-Manshur, agar beliau menyusun satu peraturan umum yang berlaku untuk seluruh daerah negerinya. Khalifah memenuhi permintaan ini dan meminta izin kepada Imam Malik bin Anas untuk menetapkan satu kitab pedoman dalam penetapan hukum bagi ummat Islam sebagai rujukan.
3. Dibentuknya lembaga Qadly al-Qudat (Mahkamah Agung) yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan.
Qadly al-Qudat adalah suatu lembaga pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung pada masa sekarang) pada masa Harun al-Rasyid yang berkedudukan di ibu kota negara.Pejabat Qadly al-Qudat yang pertama ialah al-Qadhi Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharraj. Kejadian tersebut sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan hakim-hakim serta gerak-gerik mereka.
4. Masa Abbayiyah II, keadaan pemerintahn menjadi kacau balau, peradilanpun tidak ketinggalan rusak. Di akhir-akhir masa daulat Bani abbasiyah,perkembangan peradilan pada masa ini mengalami kemerosotan.Pemicu hancurnya tatanan peradilan pada masa Dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut :
a. Keadaan pemerintahan yang sudah rusak.
b. Karena pengangkatan hakim sudah harus membayar sejumlah uang kepada Negara.
c. Wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut
d. Hak dan wewenang pengadilan juga semakin surut.
Dengan lemahnya pemerintahan, maka lemah pula kekuasaan hakim dan berangsur-angsur surut daerah hukum yang menjadi wewenang hakim. Terus-menerus keadaan ini berangsur-angsur surut, hingga merosot sampai pada hanya menyelesaikan soal-soal sengketa dan soal-soal ahwal al-shahshiyah (hukum keluarga) saja.[14]

Pada Masa Harun Arrasyid, Beliau mengangkat seorang Qadhi yaitu Abu Yusuf yang dikenal sebagai Qadgi Qudhat( Hakim Agung) seorang ahli fiqih Mazhab Hanafi. Abu Yusuf mendapat penghormata dari Khalifah untuk mengangkat hakim yang bermazhab Hanafi saja, dan telah dibentuk satu jabatan peradilan yang penting yang angkat oleh Abu Yusuf yang disebut Qadhi Qudhat. Abu Yusuf adalah orang yang menguasai fiqh dan hadis dengan baik. Kitab yang paling terkenal adalah kitab al-Kharaj yang merupakan kumpulan berbagai pendapat hukum tentang pajak, jizyah, pengelompokan tanah menurut manfaatnya dan lain-lain. Abu Yusuf juga takut mengkritik Khalifah dalam bukunya.[15] Abu Yusuf kemudian digantikan oleh Abdullah Muhammad bin Harun As-Syaibani.[16] Tugas Qadhi tersebut adalah:
1. Mengawasi
2. Mengangkat
3. Memecat Qadhi
4. Meninjau keputusan yang dikeluarkan
Maka pada masa ini telah ada ketua mahkamah dan pembagian wilayah peradilan tertentu yang mengatur dan menertibkan urusan mereka. Tetapi setelah beberapa daerah memisahkan dari kekuasaan di baghda yaitu Abbasyiyah, maka masing-masing daerah memiliki qadhi qudhat (hakim Agung) sendiri, yang di Andalusia (Spanyol) disebut sebagai Adli Jama’ah.[17] Di Andalusia, pengawasan terhadap tindakan kriminal serta hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat agama juga diserahkan kepada polisi. Lapangannya sedikit lebih luas dibandingkan dengan lapangan jabatan hakim.[18]

Pada masa ini juga telah didirikan gedung-gedung untuk meraka para qadhi, pakaian khusus (toga), memiliki pengawal khusus untuk usrusan mereka. Pada masa ini juga telah diadakan pembukuan putusan secara sempurna, pencatatan wasia-wasiat dan hutang-hutang. Dan kekuasaan peradilan semakin meluas , sehingga dimasukkan pula dalamnya keuasaan kepolisian, Wilayatul Madhalim,[19] Wilayatul Hisbah dan pengawasan mata uang dan baitul mal.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Sejarah Fiqih pada masa Abbasyiyah mengalami perkembangan yang sangat berkembang, bekas hal ini dapat kita lihat seperti yang tertulis pada bab II (pembahasan) yaitu hukum-hukum baru ketika itu muncul karena adanya hubungan baru dari daerah yang lain. Perhatian para khalifah juga tidak ketinggalan mengembangkan para fuqaha’ pada masanya menjalankan sistem pemerintahannya supaya lancar. Salah satu contohnya adalah membuat hakim agung yang dipimpin oleh Abu Yusuf yang dipandang cakap oleh umat Islam pada masa itu.

Berkembangnya fiqih pada masa Abbasyiyah juga dapa dilihat bagaimana sikap para Khalifah dan Fuqaha’ terhadap para penganut Tasawuf pada masa itu. Kedua hal tersebut dapat berjalan bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk tegaknya ajaran Islam itu sendiri. Walaupun pada awal-awalnya muncul kecurigaan yang sangat besar dari para pembesar-pembesar Istana terutama para fuqaha’ yang selalu menaruh perhatian kepada keselamatan umat Islam atas berkembangnya ajaran tasawuf.

Pada masa Abbasyiyah, lembaga negara, adminitrasi peradilan dengan segala macam transaksi, samapai kepada ketentuan-ketentuan hukum sipil yang paling sederhana, harus memenuhi tuntutan-tuntutan hukum agama. Masa Abbasyiyah, agama bukan sekedar penting bagi negara, tapi justru merupakan urusan pertama dan utama bagi negara.

Rujukan:


[1] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: rajawali pers, 2010), hal. 49.
[2] Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, ( jakarta: UIP, 1990).
[3] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 52.
[4] Mubarok, Jaih. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. Xvi.
[5] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, Penerjemah. Nadirrsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 104.
[6] Dedi Supriayadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka Setian, 2008), hal. 149.
[7] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, Penerjemah. Nadirrsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 103.
[8] Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, PenerjemahAsmuni Solihin, (Jakrta: Khalifa, 2004), hal.312.
[9] A. Hasjmy,Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 270.
[10]A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. .230-256.
[11] Philip K. Hitti, History of Arabs, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2006), hal. 549.
[12] Imam Suyuthi, Tarikh Khulafa,’ Terj. Rahman, (Jakarta: Kausar, 2005), hal. 428.
[13] http://id.scribd.com/doc/49737675/PERKEMBANGAN-TASAWUF-MASA-ABBASIYAH
[14]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy..Peradilan dan Hukum Acara Islam. (Semarang: PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1997), hal. 27
[15] Abdurrahman, Syari’at Kodifikasi Hukum Islam, Terj. Basri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 143
[16] Syauqi Abu Khalil, Harun Ar-Rasyid, terj. Ali Ashami, (Jakarta: kausar, 2006), hal. 193.
[17] Muhammd Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993). hal. 49.
[18] Ibnu Khaldun,
[19] Wilayah Madhalim adalah suatu kekuasaan dalm bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada keuasaan hakim. Lihat Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003). hal. 55.

Loading...